.1. Mája 14/460,013 13 Rajecké Teplice, Slovakia
+421 41 5555 333
recepcia@hoteldiplomat.sk
Ubytovací poriadok
Ubytovací poriadok

(platný od 1.10.2016)

čl. I.
Podmienky a spôsob ubytovania

1. V hoteli môže byť ubytovaný len klient, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu zamestnancovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.

3. Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

4. Na základe objednávky od klienta mu je následne zaslané potvrdenie objednávky ubytovania spolu s cenou podľa platného cenníka. Klient má možnosť si svoju objednávku garantovať a to uhradením zálohy vo výške ceny hotelových služieb 50 – 100% z finančne očakávaných výkonov. Klient je povinný zrušiť rezerváciu ubytovania ihneď po zistení, že ubytovanie nevyužije. Pokiaľ si svoju objednávku ubytovania negarantoval a nenasťahoval sa najneskôr do 16:00 hod. dňa príjazdu môže hotel jeho objednávku zrušiť a následne rezervovať izbu iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu dohodnutý neskorý príjazd. V prípade garantovanej rezervácie bude hosťovi za nezrušenú rezerváciu ubytovania účtovaný storno poplatok v zmysle čl. I. bodu 10 Ubytovacieho poriadku.

5. V prípade, že klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

6. Klient svoj pobyt odhlási najneskôr do 11:00 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní izbu do 11:00 hod., môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Izba sa považuje za uvoľnenú, potom čo klient vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúče na recepcii a poverenému pracovníkovi oznámi odhlásenie sa z ubytovania.

7. Klient, ktorý sa ubytuje pred 06:00 hod., resp. trvá na ubytovaní pred 11:00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

8. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. sú ubytovaní klienti povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka, alebo vedenia hotela je možné organizovať spoločenské akcie aj po 22:00 hod., a to v priestoroch k tomu určených.

9. Hotel poskytuje svojim klientom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Klient platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom. Hotel si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50% – 100% z ceny ubytovania a to formou prevodu zálohovej platby na účet hotela alebo formou garancie platobnou kartou. Rezervácia sa stáva záväznou pre hotel až po obdržaní úhrady zálohovej platby.

10. Hotel je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo faxom v nasledovných lehotách:

  • do 21 dní pred dňom príjazdu 25 % z ceny ubytovania
  • do 14 dní pred dňom príjazdu 50 % z ceny ubytovania
  • do 7 dní pred dňom príjazdu 75 % z ceny ubytovania
  • do 2 dní pred dňom príjazdu 100 % z ceny ubytovania
čl. II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a hosťa

1. Hotel zodpovedá za veci vnesené ubytovanými osobami do priestorov ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ tieto boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel a to je hotelový trezor umiestnený na recepcii hotela.

2. Za cennosti a peniaze zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli prevzaté do úschovy na základe potvrdenia do hotelového trezoru na recepcii.

3. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami a zvieratami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil klient.

4. Klient je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie klient aj počas pobytu v zariadení bude mať zamknuté vchodové dvere. Predtým ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti o dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje recepciu. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí, a to aj na poschodí. Hotel ponúka na uloženie cenných predmetov, peňazí a šperkov, hotelový trezor na recepcii. Pokiaľ sa rozhodnete takého veci, prípadne ďalšie doklady ponechať v izbe, využite trezor, ktorý sa nachádza v izbe. Použitie trezoru v izbe však nie je možné považovať za prevzatie vecí ubytovateľom do úschovy. Na uloženie športovej výstroje a iných vecí hosťa využite priestory izby, prípadne priestory hotela po konzultácii s recepciou hotela.

čl. III.
Všeobecné platné ustanovenia

1. Pre prijímanie návštev ubytovaných klientov je vyhradený lobby bar hotela. V izbe, kde je klient ubytovaný smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod. Pracovník hotela nie je oprávnený podávať akékoľvek informácie o ubytovaných klientoch tretím osobám (s výnimkou príslušníkov polície po ich legitimovaní sa a preukázaní opodstatnenosti požadovať tieto údaje) ani povoliť návštevu tretej osoby hosťa bez jeho súhlasu. V prípade nenahlásenia návštevy sa jedná o závažné porušenie predpisov hotela, hotel považuje osoby za klientov a bude im, alebo klientovi účtovať ubytovanie podľa cenníka.

2. V izbe a spoločenských priestoroch hotela nesmie klient bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení hotela, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

3. V ubytovacom zariadení nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahujem na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.).

4. V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.

5. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby, a to ani v hotelovej izbe ani v ostatných priestoroch hotela. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt a ktorá je zodpovedná podľa zákona.

6. Klientom nie je dovolené vynášať veci z izby a akékoľvek zistené odcudzenie inventáru izby bude naťažené na izbový účet klienta alebo dodatočne uhradené.

7. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch a na balkónoch. V ostatných priestoroch platí prísny zákaz fajčenia.

8. Pri ochorení alebo zranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.

9. Psy a iné zvieratá môžu byť v izbách len na prízemí hotela a len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela za predpokladu, že majiteľ preukáže ich dobrý zdravotný stav a preukaz o očkovaní. Cena za ubytovanie zvieraťa sa účtuje podľa platného hotelového cenníka. V prípade poškodenia hotelového zariadenia zvieraťom je klient povinný zaplatiť škodu v plnej výške. Za zviera zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvieraťa.

10. Pred odchodom z izby je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, a to aj na poschodí, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch, vypnúť elektrické spotrebiče, riadne zamknúť vchodové dvere a izbovú kartičku odovzdať na recepcii.

11. Prípadné vzniknuté závady je klient povinný okamžite nahlásiť na recepcii hotela.

12. Hotelové parkovisko nie je spoplatnené a nie je strážené. Hotel nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách.

13. Sťažnosti klientov, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie hotela a sťažnosti je možné zaznamenať do Knihy prianí a sťažností na recepcii hotela, kde je umiestnený aj Reklamačný poriadok.

14. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku klienta na vrátenie peňazí.

x

I agree that Wellness Hotel Diplomat has collected and used my email to send information.

Súhlasím s tým, aby Wellness Hotel Diplomat, zhromažďoval a používal môj e-mail, aby mi mohol posielať informácie.

I accept / Súhlasím I decline / Nesúhlasím Privacy Center / Centrum ochrany osobných údajov Privacy Settings /Nastavenia ochrany osobných údajov